PIT CFC i CIT CFC – rozliczenia księgowe

 

PIT CFC i CIT CFC dotyczą podatników posiadających akcje lub udziały w spółkach uznawanych za zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC).  Zobowiązani są oni prowadzić rejestr CFC, ewidencję księgową występujących w nich zdarzeń i każdego roku złożyć zeznanie podatkowe oraz wpłacić należny podatek. Dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT). Za niedopełnienie obowiązków grozi odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

 

Obowiązkowa księgowość CFC

 

Wielu polskich podatników, w szczególności osoby fizyczne, nie ma świadomości, że posiada obowiązek deklarowania przychodów/dochodów osiąganych za pośrednictwem zagranicznych spółek. Do złożenia deklaracji CFC i rozliczenia podatku od dochodów CFC zobowiązany jest każdy podmiot, który:

  • jest polskim rezydentem podatkowym
  • posiada udziały (sprawuje kontrolę) w zagranicznych spółkach spełniających definicję CFC.

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek kontrolowanych. Następnie, po zakończeniu roku podatkowego są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w CFC w odrębnej ewidencji w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Termin na złożenie zeznania i wpłacenie podatku upływa 30 września każdego roku, dla podatników, których rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zeznania CIT CFC i PIT CFC należy złożyć osobno dla każdej zagranicznej jednostki kontrolowanej.

 

Podstawa opodatkowania i stawka podatku od CFC

 

Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej co do zasady wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W niektórych przypadkach, na przykład gdy taki podmiot nie uzyskuje dochodów, podatek należy naliczyć jednak od 8% wartości jej aktywów. Ponadto dochód CFC opodatkowany jest jedynie w takim zakresie, w jakiej polski rezydent podatkowy uczestniczył w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej.

 

Zagraniczna jednostka kontrolowana

 

Za CFC mogą zostać uznane zarówno zagraniczne spółki, nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji w zakresie obowiązków podatkowych na terytorium RP, nad którymi polski podatnik sprawuje kontrolę, jak i fundacje, trusty, podatkowe grupy kapitałowe, czy spółki z podatkowej grupy kapitałowej. W szczególności, obowiązek złożenia deklaracji CFC i zapłaty podatku może wynikać dla polskiego rezydenta z faktu sprawowania przez niego kontroli nad jednostką z siedzibą w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż w Polsce.

Kluczowe w odniesieniu do CFC jest  ustalenie czy taki zagraniczny podmiot prowadzi w miejscu swojej rejestracji  rzeczywistą działalność gospodarczą. Jeżeli tak, wówczas pomimo spełnienia definicji zagranicznej spółki kontrolowanej, dochody CFC nie będę podlegać opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji ograniczone są również obowiązki dokumentacyjne CFC.

 

Warto pamiętać

 

Niedochowanie terminu na złożenie deklaracji CIT CFC i PIT CFC może spowodować, że organy skarbowe same naliczą podatek wraz z odsetkami. Jeśli organy uznają, że podatnik nie ujawniając dochodów z CFC uchylał się od opodatkowania, w zależności od kwalifikacji tego czynu jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, podatnikowi może grozić kara do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie. W 2024 roku podatnikowi może więc grozić grzywna przekraczająca 40 mln zł. Podatnicy muszą również pamiętać, że dochód z CFC należy uwzględnić w podstawie opodatkowania daniny solidarnościowej.

 

 

Oferta
Baza wiedzy
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna. Podatnicy karani za braki w przepisach

2024-04-25

  Ulga termomodernizacyjna i ,,Czyste Powietrze” służą wsparciu modernizacji energetycznej. Można korzystać z nich...

czytaj więcej
Twój e-PIT

Twój e-PIT nie dla wszystkich – przedsiębiorcy powinni uważać

2024-04-18

  Oferowana przez ministerstwo finansów usługa „Twój e-PIT” jest dla podatnika bardzo wygodna, bo...

czytaj więcej
estońskiego CIT

Brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg a skuteczność zgłoszenia do estońskiego CIT

2024-04-04

  Jednym z wymogów wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego jest zamknięcie ksiąg...

czytaj więcej
Kasowy PIT

Kasowy PIT dla przedsiębiorców – co oznacza w praktyce

2024-03-19

  Kasowy PIT, czyli metoda rozliczania z fiskusem, która pozwalałaby przedsiębiorcy zapłacić PIT dopiero...

czytaj więcej
Kryptowaluty

Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?

2024-03-13

Sędziowie federalni w Stanach Zjednoczonych analizują, czy kryptowaluty powinny podlegać tym samym regulacjom co...

czytaj więcej
Praca zdalna

Praca zdalna

2024-01-12

  Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stanąć przed zadaniem rozliczenia pracy zdalnej, w zgodzie...

czytaj więcej
Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

2024-01-12

Spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa działające w innej formie mają obowiązek przyjęcia i stosowania zasad...

czytaj więcej
Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

2024-01-04

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

czytaj więcej
Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2024-01-04

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

czytaj więcej
Najem nieruchomości prywatnej a VAT

Najem nieruchomości prywatnej a VAT

2024-01-04

Najem nieruchomości prywatnej a VAT

czytaj więcej