Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników Serwisu (w szczególności w związku z wysyłaniem maili przez Użytkowników do Administratora, jak też zapytań za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu) oraz w związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu.

Definicje

Wszelkie użyte w Polityce Prywatności wyrażenia i zwroty rozpoczynające się wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – spółka Kancelaria Prawna Skarbiec PLUS Robert Nogacki spółka komandytowa, adres: ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000536926; NIP 5223021912,
 2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
 3. Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu https://www.kancelaria-skarbiec.pl/,
 4. Użytkownik – każda osoba, która przekazuje jakiekolwiek dane osobowe Administratorowi.

Polityka Administratora

 1. Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:imię i nazwisko,
  nr telefonu,
  adres zameldowania/zamieszkania,
  adres do korespondencji,
  adres elektroniczny,
  nr IP
 3. Dane, o których mowa w pkt 2 ust. 1 a-f wyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w związku ze skierowaniem przez Użytkownika zapytania do Administratora, w szczególności poprzez wysłanie e-maila do Administratora lub wypełnienie formularza zapytania na stronie Serwisu i wysłanie go do Administratora. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane przez niego przekazane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.