Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

2024-01-12
Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

Spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa działające w innej formie mają obowiązek przyjęcia i stosowania zasad rachunkowości pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

To uregulowane prawem wytyczne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy i sporządzania sprawozdań finansowych. Problemy związane z rozliczaniem konkretnych podatków w przedsiębiorstwie rozwiewają natomiast instrukcje podatkowe.

Stosowanie się do zasad rachunkowości, korzystanie z instrukcji podatkowych, ma bardzo istotne znaczenie dla kierujących podmiotem, szczególnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 77 ustawy o rachunkowości, m.in. za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, bądź prowadzenie ich w sposób nierzetelny, niezgodny z prawem, za nieskładanie sprawozdań finansowych, grozi odpowiedzialność karna w postaci grzywny i kary pozbawienia wolności do lat 2. Jeszcze wyższe sankcje grożą za dopuszczenie się nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym i ustawach podatkowych.

Kancelaria Prawna Skarbiec, w której skład wchodzą doświadczeni radcowie prawni i doradcy podatkowi, wraz z zespołem ekspertów, księgowych tworzących biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services, oferuje Klientom (indywidulanym, firmom, fundacjom) bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.

 

W ramach kompleksowej obsługi podatkowo-rachunkowej oferujemy:

 

 

Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości rachunkowości (polityka)

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości, spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne oraz inne osoby prawne (np. przedsiębiorcy), a także osoby fizyczne (których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro), zobowiązane są stosować przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

 

Rachunkowość firmy obejmuje:
 1. przyjęte zasady rachunkowości;
 2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 7. poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

 

Ustawa wskazuje główne zasady rachunkowości. Są nimi:
 • zasada ciągłości – nakazuje stosować przyjętą politykę rachunkowości w kolejnych latach obrotowych, by można było porównać informacje z tych lat
 • zasada kontynuacji – zakłada, że firma będzie kontynuować swoją działalność w kolejnych latach w niezmienionym kształcie, bez stawiania jej w stan likwidacji czy upadłości
 • zasada memoriału – nakazuje ujmować w księgach rachunkowych wszystkie przychody i koszty w roku obrotowym, w którym rzeczywiście powstały, bez względu na ich termin zapłaty
 • zasada współmierności – zakłada, że w księgach rachunkowych przychody i koszty poniesione w celu ich osiągnięcia powinny być ujmowane w tym samym okresie sprawozdawczym
 • zasada wyceny w koszcie historycznym – nakazuje, by składniki majątkowe wykazywać w bilansie w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) pomniejszonej o zakumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości
 • zasada ostrożności – aktywa i pasywa oraz źródła ich pochodzenia należy wyceniać tak aby nie doszło do zniekształcenia wyniku finansowego
 • zasada zakazu kompensat – zakłada, że wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie; nie wolno kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów z nimi związanych oraz zysków i strat nadzwyczajnych
 • zasada istotności – nakazuje ujmować w księgach rachunkowych wszystkie istotne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową firmy, z uwzględnieniem zasady ostrożności

To podstawowe zasady rachunkowości wyrażone w ustawie. Ale prócz nich obowiązują jeszcze uniwersalne oraz szczególne zasady rachunkowości, wyrażone w tej samej ustawie i w innych aktach, np. w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Są to np. zasada rzetelności, która stanowi, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, zasada trwałości (zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany), czy zasada periodyzacji (transakcje finansowe powinny być przypisane do konkretnych okresów sprawozdawczych).

 

Instrukcje podatkowe

 

Eksperci prawa podatkowego, szczególnie doradca podatkowy, księgowy, mogą na potrzeby prawidłowości rozliczania się przez firmę z fiskusem opracować specjalny dokument, w którym wyjaśnią wątpliwości przedsiębiorcy związane z tym rozliczeniem. Instrukcja podatkowa zawiera analizę ciążących na firmie obowiązków podatków, dostarcza wytycznych i wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów podatkowych w odniesieniu do konkretnej sytuacji podatnika.

Jej celem jest wyjaśnienie podatnikowi kwestii obliczenia i rozliczenia jego zobowiązania podatkowego oraz pokazanie w jaki sposób określone transakcje lub zdarzenia gospodarcze będą klasyfikowane na potrzeby opodatkowania. Instrukcje podatkowe mają zapewnić przedsiębiorców, że poprawnie realizują swoje obowiązki wobec fiskusa, przestrzegają przepisów podatkowych i pomóc w uniknięciu potencjalnych sporów podatkowych i kar.

Przepisy podatkowe mogą być skomplikowane i ulegać zmianom. W przypadku napotkania trudności z ich zrozumieniem i stosowaniem zaleca się skorzystanie z profesjonalnej porady, konsultacji z ekspertami podatkowymi, aby zapewnić dokładne przestrzeganie aktualnych wymagań podatkowych.

 

Rankingi 2023

 

Kancelaria Prawna Skarbiec wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Za swoje osiągnięcia i wyniki finansowe w 2022 roku Kancelaria Prawna Skarbiec znalazła się wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w kraju (kancelaria podatkowa, kancelaria doradztwa podatkowego, biuro podatkowe, doradca podatkowy) według niezależnego rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

W grupie firm doradczych zatrudniających ponad 10 osób z uprawnieniami, w kategorii osiągniętych przychodów przypadających na jedną osobę merytoryczną zajęła wysokie 14 miejsce w rankingu, wyprzedzając trzy firmy z tzw. wielkiej czwórki: Ernst & Young Polska, PwC i Deloitte, oraz KPMG. Wyżej uplasowała się tylko globalna organizacja KPMG.